INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Na posiedzeniu w dniu 27 maja 2024 r. Komisja przetargowa powołana na podstawie art. 5 Regulaminu postępowania przetargowego dokonała wyboru wykonawcy projektu pn. „Prace remontowe zabytkowego Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, ul. Kościelna 54”. Komisja dokonała wyboru oferty spółki pod firmą Vivanova sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako najkorzystniejszej, tj. tej która uzyskała najwyższy wynik punktowy.

 


Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na prace dotyczące realizacji projektu
„Prace remontowe zabytkowego budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, ul. Kościelna 54”.

Projekt jest realizowanych w ramach programu Polski Ład.

Pisemne oferty należy składać na adres Zamawiającego nie później niż do dnia 24 maja 2024 r. do godziny 15:00.
Oferty przyjmowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy kancelarii Parafii w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową.

Oferty złożone po terminie nie będą otwierane. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27 maja 2024 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego. 
Przystępujący do przetargu obowiązany jest zapoznać się z dokumentami załączonymi do niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. regulaminem postępowania przetargowego, zapytaniem ofertowym, formularzem oferty i wzorem umowy z wykonawcą.


Załączniki:

Zapytanie ofertowe
1. Formularz oferty
2. Wzór umowy
3. Regulamin postępowania przetargowego